dinsdag 2 juli 2013

Vergrendel de deuren, controleer het nachtslot.....

Safety

Vergrendel de deuren, controleer het nachtslot, verberg het tafelzilver en breng vrouw en kinderen in veiligheid. Dat is wat ik dacht na het lezen van de brief die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze week stuurde aan alle leden van gemeenteraden. Hieronder treft u de samenvatting aan.

De opening van het bezuingingsbal
Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Over het algemeen wordt aangenomen dat veel gemeenten na die verkiezingen weer fors zullen moeten bezuinigen. Voor de verkiezingen wordt het electoraat gespaard, na de verkiezingen begint het bezuingingsbal.

Ik ben geen pessimist. Ik hoop dat ik het mis heb, maar onderstaande brief lijkt mij toch een openlijke uitnodiging om de subsidiebedragen flink terug te schroeven.

Aanval is de beste verdediging
Bij de gemeente worden de messen geslepen. Aan bibliotheken de uitdaging om het komende jaar helder te maken waar zij voor staan, hoe zij de samenleving gaan ondersteunen en op welke wijze kosten gereduceerd gaan worden.  Bibliotheekdirecteuren doen er goed aan  om te komen met een aanvalsplan waarin leesbevordering en laaggeletterdheid centraal staan. Aanval is nog altijd de beste verdediging.

Voor de liefhebbers: lees de analyse van het VNG-rapport "Handreiking VNG Bibliotheek in het digitale tijdperk" nog maar eens terug. Mijn eindconclusie was toen: "Daarmee is VNG als iemand die waarschuwt dat je toch langzaam dat houten huis moet verlaten vanwege brandgevaar. Waarna sommige gemeenten al met lucifers klaar staan…

Hou ze weg bij de lucifers is het enige dat ik kan zeggen…"

Samenvatting van de brief
De samenvatting van de brief luidt als volgt (de onderstrepingen zijn van mij):  

"De minister van OCW heeft een conceptwetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) openbaar gemaakt. De wet zal naar verwachting in 2015 in werking treden.

Het Rijk wordt verantwoordelijk voor de financiering van de digitale bibliotheek, die voor burgers zowel direct als via de lokale fysieke bibliotheek toegankelijk zal zijn. De uitname uit het gemeentefonds die zal plaatsvinden in verband met de centralisatie van de inkoop van e-content, waaronder e-books, is naar 2015 uitgesteld. In het kader van de meicirculaire 2014 zal u over het plafondbedrag en het groeipad daar naartoe een mededeling ontvangen. In conceptwetsvoorstel worden gemeenten niet verplicht gesteld om een lokale, fysieke bibliotheek te subsidiƫren. Wel moet een bibliotheek aan een aantal verplichtingen voldoen om deel te nemen in het netwerk, waaronder aansluiting op de digitale infrastructuur en de ondersteuning van het onderwijs. De VNG zet zich in voor een beperking van de verplichtingen.

Bestuurders van de VNG en het IPO en de minister van OCW hebben op 10 april jl. Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk 2013-2014 ondertekend. Dit om de periode tot inwerking treden van de Wsob in 2015 te overbruggen.
  • Afgesproken is dat sluiting van een bibliotheek door een gemeente niet eerder geschiedt dan na overleg met de naburige (centrum)gemeente over de toegang van haar inwoners tot het lidmaatschap van de bibliotheek in de naburige (centrum)gemeente.
  • Verder is afgesproken dat gemeenten bibliotheken zullen aansturen op de ondersteuning van digitaal lezen en dat gemeenten, tezamen met het Rijk en de provincies, zich inzetten voor leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid.
  • Er is geen afspraak gemaakt over de subsidiering volgens de zogenoemde instapniveaus (minimumniveaus naar aantal inwoners). De subsidiering moet in relatie staan tot het vermogen om de opgedragen taken uit te voeren.

Er is geen bezwaar tegen uitvoering van bibliotheekwerk door een commerciƫle aanbieder.
De gemeente is verantwoordelijk voor bewaking van de kwaliteit en voor de opdrachtformulering aan de bibliotheek. Een (te) beperkte opdracht zal bij aanname van de Wsob ertoe kunnen leiden dat de bibliotheek niet kan deelnemen in het stelsel."
 

Geen opmerkingen: